De oprichter van BijdeHand Zorg is tevens geregistreerd in het Kwaliteitsregister Autisme Specialisten.

BijdeHand Zorg garandeert kwalitatief goede zorg en dienstverlening. Daaronder wordt verstaan:

  • Begeleiding en hieraan gerelateerde ondersteuning, die aan de professionele standaarden voldoen;
  • Een beroepshouding en werkwijze die de waarden van de organisatie tot uitdrukking brengen;
  • Systematische toetsing van de daadwerkelijk geleverde kwaliteit;
  • Een klachtenregeling;
  • Privacybescherming.

Daarnaast zoeken medewerkers van BijdeHand Zorg dialoog met de cliënten. Hierdoor wordt de zorg en dienstverlening optimaal op de vraag afgestemd en wordt op deze wijze uitdrukking gegeven aan het respect voor de (on)mogelijkheden van cliënten.

Het kwaliteitsbesef van medewerkers is van groot belang; men beseft dat alles wat men doet kwaliteit is. Ieder is dan ook individueel medeverantwoordelijk voor de uitvoering van het kwaliteitsbeleid van de organisatie. Scholing, training en (thema)bijeenkomst op gerichte onderwerpen dragen hieraan bij.

Iedere medewerker moet zich bewust zijn van de wensen en behoeften van de cliënten en het belangrijk vinden hieraan te voldoen. Het kwaliteitsbeleid zal door iedereen begrepen moeten worden en het handelen zal moeten voldoen aan heersende wet- en regelgeving. Ieder is individueel medeverantwoordelijk voor de uitvoering van het kwaliteitsbeleid van de organisatie. Bovenstaande zal onder andere tot uiting komen in het werkoverleg, de jaarlijkse bespreking en de evaluatie van het kwaliteitsbeleid.

De organisatie beschikt over een kwaliteitssysteem. In dit systeem zijn alle vastgestelde kwaliteitsdocumenten samengebracht. Door middel van deze documentatie wordt het kwaliteitsbeleid tot uitdrukking gebracht en wordt de werking van processen ondersteund en aangetoond.
Door middel van toetsing, zowel in de vorm van een interne toetsing als een externe periodieke toetsing, gericht op de HKZ en/of ISO normen wordt de werking van het kwaliteitssysteem in de dagelijkse organisatie zichtbaar en wordt nagegaan of een product c.q. dienst voldoet aan de gestelde eisen.

De organisatie beschikt over het ISO9001 certificaat en voldoet aan de hiervoor gestelde eisen van stakeholders.